Dokumenty

STANOVY
občanského sdružení
”Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská - Odry”

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ” Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská - Odry ” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je adresa trvalého pobytu zástupce přípravného výboru sdružení: Růžová 737/7, 742 35 Odry

3) Sdružení je dobrovolné sdružení rodičů působící na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • napomáhat vedení ZŠ Pohořská (dále jen „škola“), učitelskému sboru školy, žákům a jejich rodičům dobrovolnou činností svých členů, včetně pomoci materiální, finanční a pomoci při organizaci školních a mimoškolních aktivit a při propagaci a prezentaci školy
 • seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování
 • podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy, samosprávy, případně jiným organizacím

čl. III
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2) Přihlášku ke členství přijímá a rozhoduje o přijetí výbor sdružení.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 • úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení,
 • zánikem sdružení

5) Člen má právo

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné a členské příspěvky.

čl. IV
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • výbor a předseda sdružení

čl. V
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně dvakrát ročně popř. dle potřeby;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud dojde ke shodě v počtech protichůdných hlasů rozhodne výbor sdružení.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení — volí výbor sdružení

schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;

rozhoduje o vyloučení člena;

určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

 

čl. VI
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

Výbor sdružení:

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a zajišťuje (organizuje) a spolupodílí se na jejich naplňování

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VII Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s čl.II těchto stanov.

čl. VIII
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Čl. IX

Závěrečné ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihláška ke členství v občanském sdružení

Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská – Odry

 

 

Jméno a příjmení člena (zákonného zástupce dítěte):

Bydliště:

Město:

PSČ:

Telefon (mobil):

Telefon (do zaměstnání):

E-mail:

Jméno a příjmení dítěte a označení třídy v době podání přihlášky:

Vyplněním této přihlášky ke členství prohlašuji, že jsou mi známy stanovy sdružení a souhlasím s nimi. Dále souhlasím, aby osobní údaje mé a mého dítěte, uvedené v této přihlášce zpracovávalo Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská – Odry v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

 

 

……………………………………….

Datum a podpis žadatele o členství:

 


Kontakt

Sdružení rodičů při ZŠ Pohořská - Odry

604 578 102